XII. ročník veletrhu současného umění
12th International Contemporary Art Fair
19. - 24. 3. 2013 Praha


Zpět / Back

Producenti / Producers:
Gambit Factory, s.r.o.,
Art Prague o.s.
Řetězová 7, 110 00 Praha 1
GSM +420 602 277 210
artprague@artprague.cz
www.artprague.cz


Záštitu nad Art Prague převzala
Aleksandra Udženija,
radní hl. m. Prahy

S podporou hl. m. Prahy
With support
of the City of Prague


Záštitu nad Art Prague převzal starosta MČ Praha 1
Under the auspices of the Mayor of the Metropolitan District of Prague 1
Oldřich Lomecký

S podporou
Městské části Praha 1
With support of the Metropolitan District Prague 1


Generální partner Art Prague

Hlavní partner


Mediální partneři  

Partneři


  seznam účastníků /
List of Participants

1. A.M. 180 collective / CZ
2. Art Traffic / NL
3. Artinbox Gallery / CZ
4. Brooks Gallery / CZ
5. Galerie ARSkontakt / CZ
6. Galerie Bleibtreu / DE
7. Galerie eS / CZ
8. Galerie Gambit / CZ
9. Galerie Greisen / CZ
10. Galerie La Femme / CZ
11. Galerie Litera / CZ
12. Galerie Mainerová / CZ
13. Galerie Mathieu / FR
14. Galerie Millennium / CZ
15. Galerie Navrátil / CZ
16. Galerie S / CZ
17. Galerie umění pro děti / CZ
18. Galerie Vltavín / CZ
19. GSR Gallery / TW
20. Indian Images Gallery / IND
21. Indigo Space / CZ
22. Prinz Prager Gallery / CZ
23. The Chemistry Gallery / CZ
24. Projekt Darina Alster / CZ
25. Projekt Skupina OBR / CZ
26. Projekt VŠUP / CZ


For English scroll down


Předání ceny UniCredit Art Prague Young Award umělci do 35 let dne 18. 3. 2013 Zleva: Iva Nesvadbová a Milan Jaroš, vedení Art Prague, Lyube Petrov, laureát 2013, Raymond Kopka, ředitel UniCredit Private Banking pro ČR a SR, Oldřich Lomecký, starosta Městské části Praha 1
foto / photo: Blanka Chocholová, Jiří Houska


ART PRAGUE 2013 - NOVÁ LOKALITA, NOVÝ KONCEPT
XII. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO VELETRHU SOUČASNÉHO UMĚNÍ

Již podvanácté se v Praze ve dnech 19. – 24. března 2013 koná veletrh současného umění ART PRAGUE. Jde o jedinou celoplošnou přehlídku současného výtvarného umění na území České republiky. Letos se akce poprvé koná v Kafově domě v centru Prahy.

Po jedenácti letech ART PRAGUE opouští z důvodu rekonstrukce tradiční Mánes, a nově se uvádí na místě, kde se narodil Franz Kafka. Tímto přesunem se mění, respektive rozšiřuje koncept přehlídky.

Základní osou jsou pravidelní účastníci veletrhu z České republiky, Nizozemí, Německa, Indie, Taiwanu a Francie – např. Galerie Bleibtreu, Millennium, Galerie Mathieu, Galerie Litera, Prinz Prager Gallery, The Chemistry Gallery, Art Traffic, Vltavín, Navrátil, Gambit a další. Kromě děl ověřených jmen jakými jsou např. Sýkora, Kolář, Malich, Pacovská, Grygar, Šimotová, Rittstein, Mainer, Načeradský, Nikl, Róna aj. zde jsou hojně prezentována rovněž díla střední a nejmladší generace a řada tematických projektů (např. prezentace skupiny OBR, současného indického umění, new media Dariny Alster aj).

ART PRAGUE dále pokračuje v rozšíření kurátorských projektů zaměřených na umění nastupující generace a studentů odborných škol, na kterých spolupracují mladí teoretici umění. Značná část je věnována plastice, novým  médiím a street artu, novým prvkem je zvláštní sekce zaměřena na práce studentů Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze.

Rozšířena je rovněž výtvarná aktivita pro děti. Ty budou mít možnost vyzkoušet si různé výtvarné techniky pod vedením zkušených lektorů, rodiče se mohou buď zúčastnit s nimi, nebo je v dětském výtvarném ateliéru nechat tvořit a věnovat se v klidu prohlídce výstavy. V této sekci úzce spolupracuje Galerie umění pro děti.

Dalším novým interaktivním prvkem pro dospělé jsou výtvarné workshopy ve stánku nové Galerie Mainerová, kde si budou moci návštěvníci vyzkoušet své výtvarné vlohy.

Součástí ART PRAGUE je bohatý doprovodný program – diskusní panely, přednášky, kulaté stoly, nocturno (21. 3. 2013 jsou výstavní prostory veřejnosti přístupné až do 21 hodin).

I letos odborná porota vybere laureáta – umělce do 35 let, který obdrží cenu UniCredit Bank ART PRAGUE Young Award.
Banka UniCredit Bank Czech Republic, a.s. a UniCredit Private Banking jsou dlouholetým generálním partnerem ART PRAGUE, a značným dílem přispívá jak ke každoroční realizaci této akce, tak i k povzbuzení mladých autorů na jejich profesionální cestě.
Letos poprvé je partnerem veletrhu American Chamber of Commerce in the Czech Republic.

Akce se koná s podporou Magistrátu hl. m. Prahy a pod záštitou pí Aleksandry Udženiji, radní Magistrátu hl. m. Prahy, a pod záštitou starosty Prahy 1, p. Oldřicha Lomeckého.
Doprovodný program

Úterý 19. 3. 2013 v 17,30 h
Sběratelství poválečného umění

Další z cyklu debat o sběratelství z různých stran
Hosté: Iva Nesvadbová (galeristka), Jiří Rybář (aukční síň 1. Art Consulting), Adam Hoffmeister (galerista, sběratel)
Moderuje: Jan Skřivánek (šéfredaktor časopisu Art & Antiques)
Pořádá ART+

Čtvrtek 21. 3. 2013 v 17,30 h
Má smysl investovat do umění? Investování do umění vs. investování do akcií.

Hosté: Aleš Michl (analytik), Jan Skřivánek (šéfredaktor časopisu Art & Antiques), pozvaný sběratel umění
Moderuje: Petr Hájek (The Chemistry Gallery)
Diskuse během, které si budete moci uvědomit společné a zároveň odlišné přístupy k investování do dvou velmi odlišných oblastí či komodit: do exaktních, spočitatelných a chladných akcií a do subjektivního, nevypočitatelného a vášní nabitého umění. Odlišné a společné prvky těchto dvou světů vám poodhalí Aleš Michl, ekonomický analytik, a Jan Skřivánek, šéfredaktor časopisu Art & Antiques. Debatu doplní svým pohledem konkrétní sběratel umění.
Akce je pořádána ve spolupráci s Americkou obchodní komorou v České republice. Pro účast na diskusi se, prosím, zaregistrujte na registration@amcham.cz

Čtvrtek 21. 3. 2013 v 19 h
Křest literárně-výtvarné knihy Jana Gemrota s názvem BESTIARIO

Prostor Galerie ARSkontakt a Vltavín

Pátek 22. 3. 2013 od 17 do 19 h
Indické odpoledne
– za účasti Jeho excelence V. Ashoke, velvyslance Indie v ČR, setkání s umělci Indian Images Gallery, hudba, ochutnávka indické kuchyně

Sobota 23. 3. 2013 v 16,30 h
Fair Art: Právní servis pro umění poprvé

Art Law (právo umění) je v zemích s rozvinutou právní kulturou samostatně vnímaný obor. V České republice však chybí instituce, která by se na tu to oblast prakticky zaměřila. Fair Art je nová právnická organizace složená z mladých právníků i umělců, která na neziskové bázi začala v nedávné době poskytovat právní pomoc výtvarným umělcům i širší umělecké komunitě a uměleckým institucím. Prezentace prvních projektů a diskuse se členy Fair Art osvětlí záměry a způsoby, jakými chce tato organizace nabídnout pomoc směřující ke kultivaci vztahů umělecké scény uvnitř i vně.
Moderuje Martin Leskovjan

Denní program - Dílny pro děti i dospělé

Od úterý 19. 3. do neděle 24. 3. 2013 denně od 14 do 17 h

Výtvarný ateliér / Fine Art Studio – v prostoru Galerie Mainerová
Denní kurzy malování a kreslení / Daily workshops of drawing and painting

V sobotu 23. 3. 2013 a v neděli 24. 3. 2013 od 14 do 17 h
Ateliér Galerie umění pro děti
Workshop Jarní pozdrav, kde si zájemci vyzkouší grafickou techniku monotypuART PRAGUE 2013 – NEW LOCATION, NEW CONCEPT
12th EDITION OF INTERNATIONAL FAIR OF CONTEMPORARY ART

It is for the twelfth time that the fair of contemporary art ART PRAGUE takes place in Prague in the days of 19th to 24th March, 2013. It is a unique possibility to explore a wide spectrum of contemporary art on the territory of Czech Republic. This year, for the first time, the exhibition takes place in Franz Kafka's house in the center of Prague, where the writer was born.

The basic axis of the exhibition are the usual participants from Czech Republic, The Netherlands, Germany, India, Taiwan and France – e.g. Galerie Bleibtreu, Galerie Millennium, Galerie Mathieu, The Chemistry Gallery, Art Traffic, Vltavin, Navratil, Litera, Gambit and others. Besides the works of confirmed names such as Sykora, Kolar, Malich, Pacovska, Grygar, Simotova, Rittstein, Naceradsky, Mainer, Rona and others, there will also be abundantly exhibited œuvres of the middle and younger generations, and a range of thematic projects.

ART PRAGUE continues in expansion of curatorial projects, which are focused upon the art created by the emerging generation of artists and students of specialized educational institutions. These projects are a result of collaboration of young art theorists.

Art activities will be provided for children. They will be able to try different artistic techniques under the guidance of experienced lecturers. Parents can either join them in their creations, or they can leave them at the children's art studio and enjoy the exhibition on their own.

An annual expert jury will choose the laureate – an artist under the age of 35 years, who will receive the UniCredit Bank ART PRAGUE Young Award.

UniCredit Bank Czech Republic, a.s and UniCredit Private Banking are longtime general sponsors of ART PRAGUE, and are significantly contributing to the annual realization of this event, as well as to the encouragement of young artists in their professional paths. This year, and for the first time, American Chamber of Commerce in the Czech Republic is one of the fair's partners.

ART PRAGUE includes a rich accompanying program consisting of discussion panels, lectures, round tables and nocturnes.

The action takes place with the support of the City of Prague and under the auspices of Mrs Aleksandra Udzenija, Councillor of the City of Prague, and under the auspices of Mr Oldrich Lomecky, Mayor of the Prague District 1.Accompanying Program

Tuesday March 19, 2013 at 5.30 pm
Collecting Postwar Art

Another segment, as part of a series of debates, on collecting art - as seen from various perspectives
Guests: Iva Nesvadbová (gallerist), Jiří Rybář (Auction House 1. Art Consulting), Adam Hoffmeister (gallerist, art collector)
Hosted by Jan Skřivánek (Editor-in-Chief of the magazíne Art & Antiques)
Organized by ART+

Thursday March 21, 2013 at 5,30 pm
What are the pros and cons of investing in art vs. investing in stocks or commodities?

Guests: Aleš Michl (Analyst), Jan Skřivánek (Editor-in-Chief of the magazíne Art & Antiques), invited art collector
Hosted by Petr Hájek (The Chemistry Gallery)
The discussion will highlight common, as well as different attitudes towards two very different spheres of investing: the exact, countable and cool shares as opposed to subjective, unpredictable and passion-charged art. Aleš Michl, economic analyst, and Jan Skřivánek, editor in chief of Art & Antiques magazine will discuss common and differing features of these two worlds.
The added value to the debate will be the viewpoint of an art collector.
The event is held in cooperation with the American Chamber of Commerce in the Czech Republic. To register for the debate, please write to registration@amcham.cz

Thursday March 21, 2013 at 7 pm
Book launch of an art publication BESTIARIO by Jan Gemrot

Exhibition space of Galerie ARSkontakt and Vltavín

Friday March 22, 2013 from 5 pm to 7 pm
Indian afternoon
will be attended by His Excellency V. Ashoke, the Ambassador of India to the Czech Republic, which also feature a meeting with the artists of Indian Images Gallery, music and Indian cuisine tasting.

Saturday March 23, 2013 at 4,30 pm
Fair Art: First Art Legal Service

In countries with a more developed legal culture art-law is its own legal discipline. In the Czech Republic, however, an institution focusing on this sphere is still missing. Fair Art is a new non-profit organization, which has recently started providing legal aid to individual artists as well as to the larger art community and art institutions.
An initial presentation of projects and discussions with the members of Fair Art will shed light on their intentions and ways of providing help aimed at cultivating relations inside and outside the art scene.
Hosted by Martin Leskovjan

Daily program - Workshops for chidren and adults

From Tuesday March 19, 2013 to Sunday March 24, 2013 from 2 pm to 5 pm

Fine Art Studio – in the space of Galerie Mainerová
Daily workshops of drawing and painting

Saturday March 23, 2013 and Sunday March 24, 2013 from 2 pm to 5 pm
Studio of the Gallery Art for Children
The workshop Spring Greetings will offer attendees an opportunity to try the monotype graphic techniqueMísto konání / Venue:
Kafkův dům / Kafka's House
nám. Franze Kafky 3
Praha 1

Otevírací doba / Opening hours:
19. – 23. 3. 2013 • 11 – 19h
(21. 3. 2013 otevřeno do 21h / open till 9pm)
24. 3. 2013 • 11 – 18hVstupné / Entrance fee  90,- Kč
Snížené vstupné / Reduced fee  60,- Kč
Katalog / Catalogue  120,- KčART PRAGUE MANAGEMENT
Iva Nesvadbová & Milan Jaroš / vedení / Direction of ART PRAGUE
Petr Hájek / Event Coordinator
Magdalena Šebestová / Media Specialist
Alena Rohová, Aneta Havelková / Production Assistants
Berta Jarošová, Rudi Koval / Location Managers
Katia Zherdeva / Translation
Miloš Nový, Robet Majer / Technical Services

Producenti / Producers:
Gambit Factory, s.r.o.
Art Prague, o. s.
Řetězová 7, 100 00 Praha 1
artprague@artprague.cz
www.artprague.cz
+420 222 514 851
+420 602 277 210
A.M.180 Collective
Anežka Hošková


Art Traffic
Michael Kukla


Artinbox Gallery
George Radojčič


Brooks Gallery
Paul Hunter


Galerie ARSkontakt
Jan Gemrot


Galerie Bleibtreu
Jan Smejkal


Galerie eS
Ivana Lomová


Galerie Gambit
Jan Kovářík


Galerie a aukční síň Greisen
František Stolař


Galerie La Femme
Milan Chabera


Galerie Litera
Galerie Navrátil

Jiří John


Galerie Mainerová
Martin Mainer


Galerie Mathieu
Yayoi Kusama


Galerie Millennium
Xénia Hoffmeisterová


Galerie S.
Pavla Soukupová


Galerie Vltavín
Jiří Načeradský


GSR Gallery
Uwe Mertsch


Indian Images Gallery
Papia Ghoshal


Indigo Space
Veronika Drahotová


Prinz Prager Gallery
 


The Chemistry Gallery
Jan Mikulka


Projekt Darina Alster
Darina Alster


Projekt Skupina OBR
Josef Achrer


Projekt Skupina OBR
Karel Hanvald


Projekt Skupina OBR
Martin Krajc


Projekt Skupina OBR
Karel Štědrý


Projekt VŠUP - filmProjekt VŠUP - malba
Tomáš Alfery